سفارش قهوه بدون تماس، ما افتخار می کنیم Carimali  دستگاهی جدید خود “بدون لمس”، راه حلی برای مدیریت تمام دستگاه های  اتوماتیک و بدون هیچ گونه تماسی  را ارائه می دهیم. با تشکر از CARIcare – سیستم دورسنجی ساخته شده توسط Carimali

Carimali خوشحال است که اعلام می کند Christian Palmieri ، از امروز ، به عنوان مدیر فروش به تیم آنها می پیوندد. به لطف تجربه قابل توجه خود ، کریستین با دانش خود در تسریع رشد و تقویت حضور کاریمالی در بازارهای اصلی بین المللی همکاری خواهد کرد.

بالا